آواژنگ در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از متخصصان و متقاضیان واجد شرایط با عناوین شغلی برنامه نویس وب، کارشناس فروش، بازاریابی، مالی، انبار، بازرگانی و پشتیبانی فنی دعوت به همکاری نماید. لذا از متقاضیان استخدام دعوت می شود فرم همکاری با آواژنگ را تکمیل نمایند.

مشخصات فردی
Click To PopUp
اطلاعات تماس
سوابق تحصیلی
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
آشنائی با نرم‌افزارهای کامپيوتری
آشنائی با سخت افزارهای کامپيوتری
آشنائی با زبان های خارجی
سوابق شغلی
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
دوره های آموزشی
Click To PopUp
Click To PopUp
Click To PopUp
مایل به کار در بخش